Scott Winkler Prisen 2018 // Scott Winkler Award 2018

I år ble ”Scott Winkler-prisen” 2018 tildelt det unge Frisk-talentet Tinius Mathias Johansen, som den første keeperen til å motta prisen noensinne.

- En meget verdig vinner, forteller styret i stiftelsen, som har fulgt Tinius i løpet av hele sesongen.

Da Tinius først fikk beskjed om at det var han som var mottaker av prisen for 2018 ble han utrolig glad, men også overrasket.

- Dette kom faktisk som et sjokk på meg, forteller Tinius.

-  Jeg følte at jeg ikke hadde prestert bra nok i løpet av sesongen. Men da vi hadde et møte før utdelelsen sa Scott Winkler´s far, Rodney, at det ikke bare handler om hvordan jeg har prestert på isen, men også hvordan jeg har trent og jobbet hardt på skolen, hvordan man er som person, om man er rutinert og stiller opp, og selvfølgelig hvor mye man elsker hockey, fortsetter han.

Som vinner mottar Tinius et stipend på NOK 15,000. Han forteller at pengene kommer mest sannsynlig til å gå til utstyr og camper.

I fjor var det lagkameraten Lars Philip Granholm som fikk tildelt prisen så Tinius ble godt kjent med stiftelsen, Spirit of Hockey, og Scott Winkler-prisen da.

- Det er en gjev pris å få. Tinius er en veldig ambisiøs og talentfull keeper. Vi gir ikke ut prisen kun basert på kvaliteter, men man må også ha riktige holdeninger, sier jurymedlem Jørgen Haga.

- Det var sånn Scott Winkler var. De verdiene vi legger til grunn for prisen, det var de verdiene Scott hadde, forsetter han.

Tinius har ikke tenkt så mye på hvordan hockey karrieren og fremtiden ser ut. Han forteller at han velger å konsentrere seg om nåtiden og de små målene han har satt seg i dag. Men dersom han skulle sette seg et stort mål hadde det helt klart vært å kunne leve av å spille hockey.

- Hvis hockey ikke fungerer for meg når jeg blir eldre så er det viktig å ha en plan B, og det er å gjøre det bra på skolen og få en god utdannelse. Det er ikke mange som kommer til å ha en lang hockey fremtid så jeg håper bare på det beste og jobber hardt videre.

Tinius driver en mengde egentrening og sier prisen gir motivasjon til å fortsette det harde arbeidet. Tinius er keeper for både Frisk Asker- og Norge U16. Trenere beskriver han som en treningsivrig og sosial gutt med godt humør.

- Tinius er en person som bidrar seriøst i treningsarbeidet, med riktig innstilling på å stadig bli bedre hver dag. Som spiller har han en god grunn teknikk og en høy trenings moral både på isen og i barmarkstrening. Det harde arbeidet kommer frem også på skolen, hvor Tinius jobber seriøst og får gode karakterer, forteller Robert Jonsson, hovedtrener for ishockey ved NTG Bærum.

Vi gleder oss til å følge Tinius videre!

Se URL: Frisk talent tildeles Scott Winkler Prisen 2018.

///

This year, the "Scott Winkler Award" 2018 was awarded to the young Frisk Asker talent Tinius Mathias Johansen, as the first golie to ever receive the award.

- A very worthy winner, says the board of the foundation, who has followed Tinius throughout the whole season.

When Tinius was first notified that he was this years recipient he became incredibly happy, but also surprised.

- This actually came as a shock to me, explains Tinius.

- I felt I hadn’t performed well enough during the season. But when we had a meeting before the ceremony, Scott Winkler's father, Rodney, said that it's not just about how I've performed on the ice, but how I've trained and worked hard at school, how you are as a person, if you're motivated and give your best efforts at practice and in games, and of course how much you love hockey, he continues.

As the recipient, Tinius receives a grant of NOK 15,000. He says the money is most likely going towards hockey equipment and training camps so he can continue to do what he loves.

Last year, his team mate Lars Philip Granholm was awarded the scholarship so Tinius became very familiar with the Foundation, Spirit of Hockey, and the Scott Winkler Award then.

- It's a good award to receive. Tinius is a very ambitious and talented keeper. We do not award the price solely based on qualities, you must also have the right attitudes, says Jørgen Haga, member of the board.

- That's how Scott Winkler was. The values ​​we base the award on, that's the values Scott had, he continues.

Tinius has not thought much about how his hockey career and future looks like. He explains that he only chooses to concentrate on the present and the small goals he has set for himself today. But if he were to set a bigger goal, it would definitely be to be able to live off of playing hockey.

- If hockey does not work out for me when I grow up it's important to have a plan B, and that is to do good in school and get a good education. There are not many people who get to have a long hockey future so I only hope for the best and keep working hard.

Tinius pushes himself with a lot of self-training and says the award gives him motivation to continue the hard work. Tinius is the golie for both Frisk Asker- and the Norwegian National Team at U16 level. Coachers describe him as a kid who is both enthusiastic at every practice and well-liked by team mates.

- Tinius is a person who seriously contributes to every workout, with the right attitude for getting better every day. As a player, he has solid basic techniques and a high training morale both on and off the ice. The hard work is also reflected at school, where Tinius is serious about his work and achieves good grades, says Robert Jonsson, head coach of the ice hockey team at NTG Bærum.

We are looking forward to watching Tinius and his development!

See URL: Frisk talent awarded the Scott Winkler Award 2018.