Stipendet // The Scholarship


Scott Winkler-Prisen

Et stipend vil årlig bli tildelt den spilleren som gjennom hele sesongen har jobbet hardest med å nå sine mål. Den spilleren som jobber målrettet og hardt på hver trening og på skolen. En spiller med et enormt engasjement og forkjærlighet for hockey. En spiller med de rette holdningene.

Kriteriene for stipendet er tatt fra Scott selv som alltid jobbet utrolig hard og målrettet mot noen han elsket over alt, hockey. Han er høyst respektert av medspillere og ledere for sitt talent, sin styrke, ydmyket, støtte og optimisme på og utenfor isen.

Stipendet vil hvert år bli utdelt i Askerhallen iforkant av første sluttspill hjemmekamp.

The Scott Winkler Award

A scholarship will be awarded annually to the player who throughout the season has worked hardest to achieve their goals. A player who gives 100% at every practice, as well as in school. A player with a huge commitment and passion for hockey. A player with the right attitude. 

The criteria for the scholarship is inspired from Scott himself, who always worked incredibly hard to achieve his dream of a professional hockey career in the NHL. Scott is highly respected by fellow players and managers for his talent, strength, humbleness, support and optimism on and off the ice. 

The scholarship will be awarded each year in Askerhallen, Norway before the first playoff home game.

Mottakere av Stipendet // Scholarship Recipients 

2019:

Scott Winkler prisen 2019 ble tildelt det unge hockey talentet Sander Wold. Stiftelsen og styret ønsker å gratulere!!

Prisen ble overrakt i Askerhallen lørdag 9.mars i forkant av årets første sluttspillkamp på hjemmebane.

Sander er 14 år og dermed den yngste spilleren til å motta prisen. Til daglig er Sander elev ved NTG Bærum og spiller på Frisk Asker´s U16 lag.

– Jeg er så stolt og glad for at jeg fikk årets Scott Winkler pris. Det betyr veldig mye for meg, forteller Sander.

Sander vet at Scott Winkler var et stort talent og stod for mange av de verdiene han selv ønsker å stå for.

– Det kom som en veldig hyggelig overraskelse at jeg fikk årets pris.

– Når det nærmer seg utdelingen er det alltid snakk om hvem som kan få årets pris. Jeg håpet på at jeg kunne være en kandidat og ble så glad da jeg fikk beskjeden!

Styret vurderte Sander som en lagspiller med høye ambisjoner til seg selv og lagkamerater, en spiller som også viste positiv holdning til både medspillere og ledere.

– Sander er nøye og nysgjerrig i treningsarbeidet, samtidig som han tar fatt på all trening med glimt i øyet, forteller Robert Jonsson, hovedtrener for ishockey ved NTG Bærum

Robert legger vekt på hvor hardt og målrettet Sander jobber både på og av isen.

Sander håper en dag å kunne leve av å spille ishockey. Hans kortsiktige mål er å komme inn på aldersbestemte landslag og inn på et hockeygymnas i utlandet for videreutvikling.

– Drømmen er selvfølgelig NHL, fortsetter han.

Sander forteller videre at 1/3 av stipendet har han tenkt til å gi til Zuccarello stiftelsen.

– Zuccarello stiftelsen syntes jeg står for noe veldig bra: Alle barn skal få mulighet for å drive med den idretten de brenner for.

Resten av stipendet ønsker Sander å dele med broren sin slik at de kan reise sammen på hockeykamp i utlandet.

Hvis Sander skulle gi sitt beste råd til unge som ønsker å bli flinke i ishockey så er det å alltid gi 100% på hver eneste trening. Men han legger også til at det er viktig å ha det morsomt og trene variert utenfor isen.

– En annen ting som er viktig er å være masse på Risenga skøytebane, også kalt ”løkka”, og ha det gøy og spille med kompiser!

Det var på samme « løkka» Scott  tilbrakte mesteparten av sin fritid både med og uten kompiser.

Vi ønsker Sander Wold lykke til med ishockeyen og vi gleder oss til å følge han videre!

Gratulerer Sander!!

//

The Scott Winkler Award 2019 was awarded to the young hockey talent Sander Wold. The foundation and the Board wishes to congratulate him on this achievement!!

The award was presented in Askerhallen on Saturday, March 9th prior to this year’s first play-off game on home ice.

Sander is 14 years old which makes him the youngest player to ever receive this award. Sander is currently a student at NTG Bærum and plays on Frisk Asker’s U16 team. 

– I am so proud and happy that I received this year’s Scott Winkler award. That means a lot to me, says Sander.

Sander knows what a great talent Scott Winkler was and how he portrayed many of the values he himself wishes to portray.

– It came as a very pleasant surprise that I received this year’s award.

– When it comes close to the award ceremony, there is always talk of who could be receiving this year’s award. I was hoping I could be a candidate and was so happy when I got the message!

The board considers Sander as a team player with high ambitions for himself and his teammates, a player who also shows positive attitude towards both fellow players and leaders.

– Sander has a certain finesse in his technique and he shows curiosity in his training, at the same time as he always shows up at each work out with a glimpse in his eye, says Robert Jonsson, head coach for ice hockey at NTG Bærum 

Robert emphasizes how hard and targeted Sander´s work is both on and off the ice.

One day Sander hopes to make a living by playing ice hockey. His shorter term goals are to be invited to join the national team in his age group and to get acceptance into a hockey college abroad to further his development.

– The dream is of course the NHL, he continues.

Sander tells us that he intends to donate 1/3 of the scholarship to the Zuccarello foundation.

– The Zuccarello Foundation stands for something really good: that all children should have the opportunity to play the sport they love. 

The rest of the scholarship Sander wants to share with his brother so that they can travel together to a hockey camp abroad.

If Sander were to give his best advice to young people who want to be good at ice hockey he would tell them to always give 100% on every single training. But he also adds that it is important to have fun and exercise varied off the ice as well.

– Another important thing is to spend a lot of time on the outdoor Risenga ice rink, also called “Løkka”, and have fun and play with friends!

It was at this same outdoor rink that Scott spent most of his time both with and without friends.

We wish Sander Wold the best of luck with his hockey and we are looking forward to following his career!

Congratulations Sander!!

2018:

I år ble ”Scott Winkler-prisen” 2018 tildelt det unge Frisk-talentet Tinius Mathias Johansen, som den første keeperen til å motta prisen noensinne.

– En meget verdig vinner, forteller styret i stiftelsen, som har fulgt Tinius i løpet av hele sesongen.

Da Tinius først fikk beskjed om at det var han som var mottaker av prisen for 2018 ble han utrolig glad, men også overrasket.

– Dette kom faktisk som et sjokk på meg, forteller Tinius.

–  Jeg følte at jeg ikke hadde prestert bra nok i løpet av sesongen. Men da vi hadde et møte før utdelelsen sa Scott Winkler´s far, Rodney, at det ikke bare handler om hvordan jeg har prestert på isen, men også hvordan jeg har trent og jobbet hardt på skolen, hvordan man er som person, om man er rutinert og stiller opp, og selvfølgelig hvor mye man elsker hockey, fortsetter han.

Som vinner mottar Tinius et stipend på NOK 15,000. Han forteller at pengene kommer mest sannsynlig til å gå til utstyr og camper.

I fjor var det lagkameraten Lars Philip Granholm som fikk tildelt prisen så Tinius ble godt kjent med stiftelsen, Spirit of Hockey, og Scott Winkler-prisen da.

– Det er en gjev pris å få. Tinius er en veldig ambisiøs og talentfull keeper. Vi gir ikke ut prisen kun basert på kvaliteter, men man må også ha riktige holdeninger, sier jurymedlem Jørgen Haga.

– Det var sånn Scott Winkler var. De verdiene vi legger til grunn for prisen, det var de verdiene Scott hadde, forsetter han.

Tinius har ikke tenkt så mye på hvordan hockey karrieren og fremtiden ser ut. Han forteller at han velger å konsentrere seg om nåtiden og de små målene han har satt seg i dag. Men dersom han skulle sette seg et stort mål hadde det helt klart vært å kunne leve av å spille hockey.

– Hvis hockey ikke fungerer for meg når jeg blir eldre så er det viktig å ha en plan B, og det er å gjøre det bra på skolen og få en god utdannelse. Det er ikke mange som kommer til å ha en lang hockey fremtid så jeg håper bare på det beste og jobber hardt videre.

Tinius driver en mengde egentrening og sier prisen gir motivasjon til å fortsette det harde arbeidet. Tinius er keeper for både Frisk Asker- og Norge U16. Trenere beskriver han som en treningsivrig og sosial gutt med godt humør.

– Tinius er en person som bidrar seriøst i treningsarbeidet, med riktig innstilling på å stadig bli bedre hver dag. Som spiller har han en god grunn teknikk og en høy trenings moral både på isen og i barmarkstrening. Det harde arbeidet kommer frem også på skolen, hvor Tinius jobber seriøst og får gode karakterer, forteller Robert Jonsson, hovedtrener for ishockey ved NTG Bærum.

Vi gleder oss til å følge Tinius videre!

Se URL: Frisk talent tildeles Scott Winkler Prisen 2018.

///

This year, the “Scott Winkler Award” 2018 was awarded to the young Frisk Asker talent Tinius Mathias Johansen, as the first golie to ever receive the award.

– A very worthy winner, says the board of the foundation, who has followed Tinius throughout the whole season.

When Tinius was first notified that he was this years recipient he became incredibly happy, but also surprised.

– This actually came as a shock to me, explains Tinius.

– I felt I hadn’t performed well enough during the season. But when we had a meeting before the ceremony, Scott Winkler’s father, Rodney, said that it’s not just about how I’ve performed on the ice, but how I’ve trained and worked hard at school, how you are as a person, if you’re motivated and give your best efforts at practice and in games, and of course how much you love hockey, he continues.

As the recipient, Tinius receives a grant of NOK 15,000. He says the money is most likely going towards hockey equipment and training camps so he can continue to do what he loves.

Last year, his team mate Lars Philip Granholm was awarded the scholarship so Tinius became very familiar with the Foundation, Spirit of Hockey, and the Scott Winkler Award then.

– It’s a good award to receive. Tinius is a very ambitious and talented keeper. We do not award the price solely based on qualities, you must also have the right attitudes, says Jørgen Haga, member of the board.

– That’s how Scott Winkler was. The values ​​we base the award on, that’s the values Scott had, he continues.

Tinius has not thought much about how his hockey career and future looks like. He explains that he only chooses to concentrate on the present and the small goals he has set for himself today. But if he were to set a bigger goal, it would definitely be to be able to live off of playing hockey.

– If hockey does not work out for me when I grow up it’s important to have a plan B, and that is to do good in school and get a good education. There are not many people who get to have a long hockey future so I only hope for the best and keep working hard.

Tinius pushes himself with a lot of self-training and says the award gives him motivation to continue the hard work. Tinius is the golie for both Frisk Asker- and the Norwegian National Team at U16 level. Coachers describe him as a kid who is both enthusiastic at every practice and well-liked by team mates.

– Tinius is a person who seriously contributes to every workout, with the right attitude for getting better every day. As a player, he has solid basic techniques and a high training morale both on and off the ice. The hard work is also reflected at school, where Tinius is serious about his work and achieves good grades, says Robert Jonsson, head coach of the ice hockey team at NTG Bærum.

We are looking forward to watching Tinius and his development!

See URL: Frisk talent awarded the Scott Winkler Award 2018.

2017:

Det unge Frisk-talentet, Philip Granath (14) er årets mottaker av “Scott Winkler-prisen” 2017, og stipendet på 15 000 kroner. Philip mottok prisen I Askerhallen, Lørdag 4. mars I forkant av årets første sluttspill kamp. 

– Det er morsomt å få en pris som viser at man gjør noe bra, smilte Philip etter overrekkelsen på isen.

Philip forteller at han har hockey drømmene klare. Han elsker sporten og det er det han vil satse på.

– Drømmen er først og fremst å leve av ishockey. Så får det gå så langt det går, men jeg håper jo selvfølgelig på NHL. Favoritt laget i NHL er Anaheim Ducks.

Granath spiller i dag på U15-laget og U18-laget til Frisk. Selv sammen med spillere som er tre år eldre enn seg er han blant de beste poengplukkerne på begge lagene. 

Bak talentet ligger flere timer med trening. Philip forteller at han trener to ganger om dagen og er på is hver dag om det er mulig. Teknikken gjør at han finter seg unna de tøffeste duellene, og er utrolig effektiv når han kommer i scoringsposisjon. 14-åringen er omtalt som en av landets beste i sin årsklasse. 

Philip går i dag på NTG (Norges Toppidrettsgymnas) i Bærum. Ved siden av hockeyen jobber han så hardt han kan med skolen. Å gjøre det bra på skolen er en viktig del av Plan B dersom han ikke skulle lykkes. Unggutten har allerede blitt kontaktet av interesserte lag i Sverige, noe som gir han ekstra motivasjon til å satse videre.

Vi ønsker Philip lykke til videre i karrieren, og gleder oss til å følge utviklingen til det unge hockey talentet.

GRATULERER!

Se URL: Phillip Granath tildeles Scott Winkler Prisen 2017

///

The young hockey talent, Philip Granath (14) is this year’s recipient of the “Scott Winkler Award” 2017, and the grant of 15 000 NOK. Philip received the award in Askerhallen on March 4th prior to the first playoff game.

– It’s fun to receive an award. It is proof that I am doing something right, said a smiling Philip after the ceremony.

Philip says that he has all his hockey goals and dreams figured out. He loves the sport and that is what he wants to do.

– The dream is to live off of playing hockey. I will try my hardest to go as far as I can, with the biggest dream being to play in the NHL of course. Philip´s favorite NHL team is the Anaheim Ducks.

Granath is currently playing for the U15-team and U18-team with Frisk Asker. Even when playing with guys that are three years older than him, he is among the top point pickers on both teams. 

There are several hours of hard work behind his talent. Philip explains that he trains twice a day and is on the ice as much as possible. His technique allows him to get around the toughest duels in the game, and makes him incredibly efficient when getting into scoring position. This 14-year old has been referred to as one of the best Norwegian players in his age group.

Philip currently attends NTG in Bærum. Besides hockey, he is determined to work hard on his grades at school. Doing well in school is an important part of his Plan B if he does not succeed in hockey. This young player has already been approached by teams in Sweden, giving him motivation to further pursue his career. 

We wish Philip all the best and continued success with his hockey, and we look forward to following the progress of this young hockey talent. 

CONGRATULATIONS!

See URL: Phillip Granath tildeles Scott Winkler Prisen 2017

2016:

Det var Kristoffer Thomassen (15) som ble tildelt “Scott Winkler-prisen” 2016, og som mottok et stipend på 15 000 kroner. Han er så langt den yngste ishockeyspilleren til å motta denne prisen.

Denne sesongen har det vært tre sterke kandidater, hvor Kristoffer utmerket seg tidlig i prosessen. Kristoffer er en moderne Back med gode ferdigheter som gjør at han mestrer både det offensive og defensive spillet. Han er uredd og tøff på isen, og en utrolig teknisk spiller. Kristoffer imponerer som en lagspiller med gode holdninger og treningsvilje. 

– Jeg syntes det er veldig stort å få denne prisen. Jeg trodde ikke jeg var gammel nok til å bli vurdert, så overraskelsen var stor da jeg fikk beskjeden. Nå må jeg la det synke litt inn før jeg finner ut hva jeg skal bruke stipendet på, sier Kristoffer.

Kristoffer forteller videre at drømmen er å spille proff i Europa, men også A-laget er et mål i fremtiden. For å komme dit vil han fortsette å jobbe hardt og målrettet, men forteller også hvor viktig han syntes det er å ha fokus på skolen. 

Kristoffer var en av seks Backer som ble tatt ut til Ungdoms OL, hvor landslaget representerte Norge på Lillehammer i februar 2016. Han ble også tatt ut til Allstar team NM U-16 hvor laget fikk plassering på pallen og vant sølv i NM. Som mindreårig var Kristoffer også med U-18 laget som tok gull i NM i år.

Til høsten starter Kristoffer på NTG og vi ønsker han lykke til videre i karrieren hans.

GRATULERER!

Se URL: Kristoffer Thomassen tildeles Scott Winkler Prisen 2016

///

It was Kristoffer Thomassen (15) which was awarded this years “Scott Winkler Award” 2016, and received a grant of 15 000 NOK. He is so far the youngest hockey player to receive this award.

This season there were three strong candidates, where Kristoffer stood out early in the process. Kristoffer is a modern Back with good skills that make him manage both the offensive and defensive game. He is fearless and tough on the ice, and an incredible technical player. Kristoffer impresses as a team player with good attitude and work ethics.

– I am really happy to receive this award. I didn’t think I was old enough to be considered, so it was a great surprise when I got the news. Now I have to let it sink in before I decide how I’m going to use this scholarship, says Kristoffer.

Kristoffer says that his dream is to play pro in Europe, but also the A-team is a goal in the future. To get there he will continue to work hard and dedicated, but also tells us how important he thinks it is to focus on school.

Kristoffer was one of six defensemen chosen for the Youth Olympics, where the national team represented Norway in Lillehammer in February 2016. He was also chosen for the Allstar team NM U-16 where the team won silver in the Championships. As a minor, Kristoffer also played with the U-18 team that took gold in NM this year.

This autumn Kristoffer will be attending NTG and we wish him all the best in his future hockey career.

CONGRATULATIONS!

Se URL: Kristoffer Thomassen tildeles Scott Winkler Prisen 2016

2015:

Det var den unge ishockeyspilleren Viktor Granholm (17) som ble tildelt “Scott Winkler prisen” 2015 og mottok et stipend på 15 000 kroner.

Viktor har vist stor sportslig fremgang gjennom hele sesongen ved hardt arbeid og høye ambisjoner. Han er en lagspiller med positive holdninger ovenfor medspillere så vel som ledere.

– Jeg setter veldig stor pris på å få denne prisen. Det er jo en annerkjennelse på at man gjør noe riktig og man får jo litt mer motivasjon så klart. Da er det bare å fortsette å jobbe hardt og ha det gøy, så vil man bli bedre og bedre, sier Viktor.

Så langt i årets sesong har Viktor spilt 39 kamper for Frisk Asker Tigers A-lag, og fikk sitt første mål i GET-ligaen mot Stjernen i januar. Viktor er også en aktiv spiller på U20 Landslaget.

Vi ønsker Viktor lykke til videre og gleder oss til å følge karrieren hans.

GRATULERER!

Se URL: Viktor Granholm tildeles Scott Winkler Prisen 2015 og URL: Hockey Norge

///

The Young hockey player, Viktor Granholm (17) was awarded this years “Scott Winkler Award” 2015, and received a scholarship for 15,000 NOK.

Viktor has shown great development this year through his hard work and dedication to the game of hockey. He has also shown that he is a great team player with a positive attitude towards fellow players and coaches.

– I really appreciate getting this award. It’s a recognition that you are doing something right and it is of course motivating. I am going to continue to work hard and have fun, so I can improve my game, says Viktor.

So far this season Viktor has played 39 games for Frisk Asker Tigers’ A-team, and got his first goal in the GET-league against Stjernen in January. Viktor is also an active player on the U20 National Team.

We wish Viktor all the best in the future and look forward to following his career.

CONGRATULATIONS!

See URL: Viktor Granholm tildeles Scott Winkler Prisen 2015 and URL: Hockey Norge

2014:

Den unge ishockeyspilleren Marius Nesse tildeles “Scott Winkler-prisen” 2014 og mottar et stipend på 15 000 kroner. Marius ble valgt for sitt harde arbeid på isen og på skolen og fordi han behandler sine trenere og lagkamerater med stor respekt.

– Det er utrolig hyggelig å motta en slik pris. De fortalte meg om stipendet, og at det skulle gå til spillere som satte laget foran seg selv, sier Nesse.

Den 17 år gamle centeren spiller på Frisk Askers U18-lag, går på NTG og har fått forsøkt seg på trening sammen med a-laget denne sesongen.

Du kan lese mer om dette i Budstikka (LINK: Frisk Asker-spiller Marius tildeles Scott Winkler-prisen) og på Hockeynorge.no (LINK: Marius Nesse tildeles Scott Winkler prisen). 

///

The young hockey player, Marius Nesse is awarded “the Scott Winkler Award” 2014, and receives a scholarship for 15 000 NOK. Marius was chosen for his hard work on the ice and at school, and because he treats his coaches and teammates with great respect. 

– It is incredibly nice to receive such an awardThey told me about the scholarship, and that it would go to the players who put the team before themselves, says Nesse.

The 17-year-old center plays on the Frisk Asker U18 team, attends NTG and has had the opportunity to train together with A-team this season.

Foto: Finn Eriksen finn@hockeynorge.no